Cezhraničná spolupráca a podnikanie s infobodom    Logo PL-SKLogo ŽSKLogo EU

Projekt: CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A PODNIKANIE S INFOBODOM


Mikroprojekt svojimi aktivitami nadväzuje na úspešne realizované projekty „Sieť podnikania bez hraníc“ a projekt „Podnikáme bez hraníc“. Mikroprojekt je zameraný na rozvoj sieti spájajúcej slovenské a poľské podnikateľské subjekty a je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Cieľ projektu:


Mikroprojekt je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj Slovensko-poľského pohraničia a vytvorenie sietí spájajúcej poľských a slovenských partnerov. Vytvára nástroje v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti podnikania. INFOBOD svojimi aktivitami má za účel aktivizáciu a stimuláciu podnikateľského prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch. Aktivity projektu majú nielen vzdelávací charakter (semináre), ale zároveň majú prispieť k vytvoreniu ďalších komunikačných podsietí pre podnikateľov (workshopy cestovného ruchu, konferencia). Sú zamerané hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty.

Aktivity projektu sú zamerané hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty. Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny:
  • zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie,
  • zvýšenie vedomosti v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie a finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku,
  • poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní,
  • aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov,
  • nadviazanie kooperačných subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb,
  • zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.
Realizácia projektu: august 2013 – máj 2014

Partneri projektu:

Logo BB                 Logo SOPK

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."