PL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja mapa
Sieť podnikania bez hraníc

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Príprava projektu: september - október 2008
Podanie projektu: október 2008
Schválenie projektu: 19. marec 2009
Podpísanie zmluvy: 22. júl 2009
Začiatok realizácie projektu: august 2009
Ukončenie projektu: január 2011

Cieľ projektu:

Vytvorenie kvalitných informačných bodov - INFOBODOV má za účel aktivizáciu a stimuláciu tohto prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch.
Aktivity projektu sú zamerané hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty. Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny: zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie, zvýšenie vedomostí v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie, finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku, poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní, nadviazanie kooperačných, subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb, aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov, zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.

Hlavné aktivity:

- Založenie INFOBODOV a spustenie činnosti
- Vzdelávacie aktivity
- Roadshow infobodu
- Konferencie
- Propagácia infobodu, aktivít projektu a programu

2010 SARRON design