fake watches

O komore


orologi replica

PREDSTAVUJEME SLOVENSKO-POĽSKÚ OBCHODNÚ KOMORU

Slovensko-poľská obchodná komora (SPOK) ako bilaterálna komora popri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v Žiline už mnoho rokov napomáha podnikateľom, firmám, živnostníkom rozšíriť obchodné aktivity, ponuku služieb, tovarov na územie Poľskej republiky, ale aj na iné zahraničné trhy. Predovšetkým formou vyhľadávania kontaktov, realizáciou seminárov, workshopov, konferencií, stretnutí s predstaviteľmi veľvyslanectiev, neustálym upozorňovaním na potrebu nevyhnutného vybudovania dopravnej infraštruktúry a v neposlednom rade participáciou na cezhraničných projektoch Európskej únie medzi Slovenskom a Poľskom.

 • SPOK bola založená na základe záujmov a požiadavky podnikateľských subjektov v roku 1996.
 • Má celoslovenskú pôsobnosť, to znamená, že členom sa môže stať firma so sídlom na území SR.
 • Svoju činnosť vykonáva pre podnikateľské subjekty zo Slovenskej republiky a Poľskej republiky.
 • Poskytuje kontaktné adresy, poradenstvo a konzultácie.
 • Organizuje obchodné misie.
 • Organizuje účasť na vybraných veľtrhoch a výstavách v Poľsku.
 • Chráni a podporuje záujmy svojich členov.
 • Zastupuje obchodnú a priemyselnú komunitu SR v Slovensko-poľskej medzivládnej komisii pre cezhraničnú spoluprácu.

SPOK prezentuje svojich členov formou tlačeného katalógu s kontaktnými údajmi a profilmi členov na všetkých výstavách, obchodných misiách, seminároch, konferenciách a pod., na ktorých sa zúčastňuje. Je to jedna z ciest, ktorou sa kontakty členských firiem, prípadne ich propagačné materiály dostanú do mnohých krajín, čo môže zvýšiť dopyt v budúcnosti.

Úspešnou formou propagácie členov je internetová stránka www.spok.sk kde má každá členská firma uvedené všetky kontaktné údaje, logo a popis činnosti v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku, prípadne prezentáciu v PowerPoint-e. Počas roka od nás členské firmy obdržia množstvo informácií, mailovú inzerciu, materiály a pod. Členské firmy majú zdarma prístup ku komplexne spracovanej brožúre „Podnikajme v Poľsku“.

V predošlých rokoch mali firmy možnosť zúčastniť sa za výhodných podmienok v spoločnom stánku SR veľtrhu Metalworking v Minsku, Sajam Tehnike v Belehrade, ITM v Poznani, veľtrhu TIB v Bukurešti, obchodných misií do Srbska, Bieloruska, Ruskej federácie, Iraku, Rumunska, stretnutí s podnikateľmi zo zahraničia na Slovensku, konferencií, seminárov, workshopov zameraných na podnikanie a daňový systém v Poľsku, problematiku vysielania zamestnancov do zahraničia a podobné aktuálne témy, prezentácií, obchodných rokovaní a pod.

Dohody a memorandá o spolupráci:
4. novembra 2015 podpísali Slovensko-poľská obchodná komora so sídlom v Žiline a Poľsko-slovenská obchodná komora so sídlom v Krakove "Dohodu o vzájomnej spolupráci a partnerstve".

1. júna 2016 podpísali Slovensko-poľská obchodná komora a Obchodná a priemyselná komora Ajara (Gruzínsko) "Memorandum o spolupráci".

25. októbra 2016 podpísali Slovensko-poľská obchodná komora a Česko-poľská obchodná komora Dohodu o vzájomnej spolupráci a partnerstve".

21. januára 2020 podpísali Slovensko-poľská obchodná komora a Solar Energy sp. z o.o.   Memorandum o spolupráci SPOK a Solar Energy sp. z o.o.

V prípade záujmu o členstvo prípadne získania podrobnejších informácií nás môžete kontaktovať na T: +421-41-7235 102, -655, zahrza@za.scci.sk. Tešíme sa na spoluprácu.

rolex replica

Kontakt

SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE


T: +421-41-7235 102, -655

F: +421-41-7235 653

zahrza@za.scci.sk

html google maps einbinden
 • Sídlo

  SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
  SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
  SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE

  Hálkova 31
  010 01 ŽILINA
  T: +421-41-7235 102, -655
  F: +421-41-7235 653
  zahrza@za.scci.sk
  www.spok.sk